Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati piepārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Pieprasījums.lv, reģ.Nr. 43603089214, jur.adrese. Jelgavas nov, Līvbērzes pag, Tušķi, "Ziedonis 42A",LV-3003,Latvija (turpmāk arī – SIA Pieprasījums.lv). Sniedzot savus personas datus SIA Pieprasījums.lv, kā arī izmantojot SIA Pieprasījums.lv sniegtos pakalpojumus, jūs piekrītat šai Privātuma politikai, kā arī Pakalpojuma lietošanas noteikumiem.

2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp SIA Pieprasījums.lv un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar SIA Pieprasījums.lv un/vai tās personas datu apstrādātajiem un/vai lieto SIA Pieprasījums.lv mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.

SIA Pieprasījums.lv ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta SIA Pieprasījums.lv savus datus vai SIA Pieprasījums.lv tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ SIA Pieprasījums.lv ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.

Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA Pieprasījums.lv vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto pakalpojumu.

Ja SIA Pieprasījums.lv atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas attiecīgajā mājaslapā.

Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, SIA Pieprasījums.lv apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

Pakalpojuma sniegšanas būtība ir šāda, proti, aizpildot anketu, tā un tajā fiksētie personas dati tiek nodoti konkrētiem pakalpojuma sniedzējiem vai pārdevējiem, lai Lietotājam tiktu piedāvāts vislabākais pieejamais pakalpojums vai prece. 

4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati tiks nodoti tā izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem vai preču pārdevējiem, lai tie var sniegt Lietotājam pieprasītos pakalpojumus vai preces. Lietotāja personas dati tiks nodoti apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz SIA Pieprasījums.lv piedāvāt Lietotājam vislabākos iespējamos pakalpojumus vai preces.

Pakalpojumu sniedzēji vai preču pārdevēji ir tikai tādas kompānijas, kuri ņēmuši oficiālu dalību šai platformai un tie ir un var būt tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, preču pārdevēji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji datubāžu programmatūras uzturētāji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji.

Lietotāja personas dati apstrādātājiem tiek iesniegti tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešami konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai.

Pakalpojumu sniedzēji un preču pārdevēji, kas ieņēmuši oficiālu dalību šajā platformā,var apstrādāt Lietotāja personas datus tikai saskaņā ar SIA Pieprasījums.lv norādījumiem un tie nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez SIA Pieprasījums.lv  piekrišanas. Turklāt tiem ir pienākums nodrošināt Lietotāja datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu (gan nacionālu, gan starptautisku) prasībām un ar SIA Pieprasījums.lv noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Lietotāja personas datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Lietotāja personas dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, valsts policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5. Kādus Lietotāja datus apstrādā SIA Pieprasījums.lv?
Vārds, uzvārds, telefona numurs un/vai e-pasta adrese;

Dati, kurus Lietotājs pats paziņo SIA Pieprasījums.lv;

Lietotāja IP adreses informācija;

Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);

Šī informācija tiek turēta SIA Pieprasījums.lv serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.

SIA Pieprasījums.lv serveri uztur unikālu darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā:• IP adreses; •piekļuves laikus; •piekļuves datumus;• lapas, kas iepriekš apmeklētas; •izmantojamā valoda; •programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.

Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.

Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

6. Kādus līdzekļus SIA Pieprasījums.lv izmanto datu ievākšanai un apstrādei?

SIA Pieprasījums.lv var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, aizpildot speciālu anketu, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. SIA Pieprasījums.lv arī var saņemt personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī SIA Pieprasījums.lv var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. SIA Pieprasījums.lv ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas Privātuma politikas normas.

7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei šajā Privātuma politikā norādītajam mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt). Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA Pieprasījums.lv apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar SIA Pieprasījums.lv. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai SIA Pieprasījums.lv varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, SIA Pieprasījums.lv jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja SIA Pieprasījums.lv mājaslapā, lai tālāk tos nodotu apstrādātājiem.

Leģitīmas intereses – ievērojot SIA Pieprasījums.lv intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Lietotājam, SIA Pieprasījums.lv ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par SIA Pieprasījums.lv leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli SIA Pieprasījums.lv pakalpojumu piedāvājumi.

Juridisko pienākumu izpilde – SIA Pieprasījums.lv ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
SIA Pieprasījums.lv ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

SIA Pieprasījums.lv var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt SIA Pieprasījums.lv sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz SIA Pieprasījums.lv uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.

Iegūtos datus izmanto SIA Pieprasījums.lv mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).

Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.

10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
SIA Pieprasījums.lv apstrādās Lietotāja personas datus 12 kalendāros mēnešus no personas datu iesniegšanas brīža vai ilgāk, ja citu personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot SIA Pieprasījums.lv pakalpojumus vai sazinoties ar SIA Pieprasījums.lv, Lietotājs piekrīt SIA Pieprasījums.lv pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.

SIA Pieprasījums.lv nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA Pieprasījums.lv pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

SIA Pieprasījums.lv rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA Pieprasījums.lv vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA Pieprasījums.lv deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt SIA Pieprasījums.lv rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.

SIA Pieprasījums.lv neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA Pieprasījums.lv, piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā SIA Pieprasījums.lv paziņos par to Lietotājam.

Tāpat SIA Pieprasījums.lv par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskata atbildības principu SIA Pieprasījums.lv spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

SIA Pieprasījums.lv glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.

13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie SIA Pieprasījums.lv, lai saņemtu SIA Pieprasījums.lv rīcībā esošo personas datu kopiju.

Labot visus SIA Pieprasījums.lv rīcībā esošos personas datus par sevi,

Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no SIA Pieprasījums.lv ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. SIA Pieprasījums.lv nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Vērsties pie SIA Pieprasījums.lv vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

Saziņā ar SIA Pieprasījums.lv iespējams izmantot e-pastu ofiss@pieprasijums.lv.

Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Politikā, jāvēršas SIA Pieprasījums.lv (tel.+371 25707255​ un e-pasts: ofiss@pieprasijums.lv​).
 

 
Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas politika
Piekrītu Vairāk info
;